تبلیغات
ســــاحل ِ بی مَـن - نگاهم را نمیبینی !!


اَز اِحســـاسَم جُدا گشتی
به روی عِشـ ـقــ خَندیــدی
گمـانــ كردَم كه این آخــ ـر
كمی از عِشــقــ تَرســیدی

گمانــ كردَم كه شَرمِت شد

بگویی عــاشــ ـقتــ هستم
گمـ ـانــ كردَم نفَــهمــ ـیدی
كه مَنــ هَم عـاشـقتــ بودم

هَمــ ـیشه با دِلـَـم گُـفـ ـتم

كه رَفــته باز می آیــــَــــ ـد
دِلـَـ
ـم خَنــدیــ ـد و مَـ ـنــ
اَفسوسـ مَعنایشـ نَفهمیدم

ولــی اِمــ ـروز مـی دانَــ ـم

كه هَــرگــ ـز تو نِمــی آیــی
گــمــانــ نه مَنــ یَقیــنــ دارم
وجــودَم را نِمــی خــواهـی

دِلــَـ
ـتــ یــارِ دِلـ ـِـ دیگــر
دِلــَـ ـم بــا تــو غـَـ ـریبــ ـانه
نِگاهَــ ـم را نِمــی بــینــ ـی
نِگاهــی بَســ صَـ ـمـیمـ ـانه
طبقه بندی: احساســــ من، 

ارسال به ارسال به 100 درجه کلوب دات کام
 
 
 

 
هاست ویندوز
افزایش آمار بازدید